ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
 
ประกาศ อบต.ปะกาฮะรัง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปี 2563 [อ่าน 136 คน] เมื่อ 04 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 21 คน] เมื่อ 02 พ.ย. 2563
ประกาศ อบต.ปะกาฮะรัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [อ่าน 11 คน] เมื่อ 06 ต.ค. 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 [อ่าน 14 คน] เมื่อ 30 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 33 คน] เมื่อ 28 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัรบริบาลท้องถิ่น [อ่าน 44 คน] เมื่อ 06 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [อ่าน 29 คน] เมื่อ 04 ส.ค. 2563
ปรกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [อ่าน 18 คน] เมื่อ 31 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [อ่าน 33 คน] เมื่อ 14 ก.ค. 2563
ประกาศ อบต.ปะกาฮะรัง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [อ่าน 44 คน] เมื่อ 01 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง [อ่าน 25 คน] เมื่อ 24 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง [อ่าน 44 คน] เมื่อ 24 มี.ค. 2563
ประกาศ อบต.ปะกาฮะรัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [อ่าน 38 คน] เมื่อ 01 มี.ค. 2563
ประกาศ อบต.ปะกาฮะรัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [อ่าน 67 คน] เมื่อ 06 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 66 คน] เมื่อ 26 ธ.ค. 2562
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้บริการ อบต.ปะกาฮะรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 11 พ.ย. 2562
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 50 คน] เมื่อ 27 ก.ย. 2562
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬา [อ่าน 74 คน] เมื่อ 28 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3